当前位置: 首页 > 中医药 > 中医专业 > 中医方剂 > 方药解析 > 正文
编号:11260752
各医家关于十枣汤的论述
http://www.100md.com
    参见附件(30kb)。

    十枣汤 《伤寒论》方

    药物组成 芫花(熬)、甘遂、大戟。

    服用方法 上三味,等分,各别捣为散。以水一升半,先煮大枣肥者十枚,取八合去滓,内药末。强人服一钱匕,羸人服半钱,温服之,平旦服;若下少病不除者,明日更服加半钱,得快下利后,糜粥自养。

    主治病证

    太阳中风,下利呕逆,表解者,乃可攻之。其人漐漐汗出,发作有时,头痛,心下痞硬满,引肋下痛,干呕短气,汗出不恶寒者,此表解里未和也,十枣汤主之。(157)

    病悬饮者,十枣汤主之。

    咳家其脉弦,为有水,十枣汤主之

    夫有支饮家,咳烦胸中痛者,不卒死,至一百日或-岁,宜十枣汤。

    名医方论

    ***成无己***

    辛以散之,芫花之辛,以散饮;苦以泄之,甘遂、大戟之苦,以泄水。水者,肾所主也;甘者,脾之味也。大枣之甘者,益土而胜水。(《注解伤寒论》卷四)

    ***郭雍***

    十枣汤乃攻里大峻药也,非和里药也。设或误用,杀人过于承气。(《伤寒补亡沦》)

    ***方有执***

    此盖邪热伏饮,搏满胸胁,与结胸虽涉近似,与胃实则大不相同,故但散之以芫花,达之以甘遂。泻虽宜苦,用则大戟;胜之必甘,汤斯大枣。是皆蠲饮逐水之物,而用情自尔殊常(《伤寒论条辨》)

    ***许宏***

    议曰:下利呕逆者,里受邪也。若其人漐漐汗出,发作有时者,又不恶寒,此表邪已解,但里未和。若心下痞硬满,引胁下痛,干呕短气者,非为结胸,乃伏饮所结于里也。若无表症,亦必烈駃之剂泄之乃已。故用芫花为君,破饮逐水;以甘遂、大戟为臣;佐之以大枣,以益脾而胜水为使。经曰;以辛散之者,芜花之辛,散其伏饮;苦以泄之者,以甘遂、大戟之苦,以泄其水;甘以缓之者,以大枣之甘,益脾而缓其中也。(《金镜内台方议》)

    ***吴昆***

    伤寒表证已去,其人漐漐汗出,心下痞硬,胁痛,干呕,短气者,此邪热内畜而有伏饮也,本方主之。

    芫花之辛能散饮,戟、遂之苦能泄水。又曰:甘遂能直达水饮所结之处。三物皆峻利,故用大枣以益土,此戌衣之后而发巨桥之意也。是方也,惟壮实者能用之,虚羸之人,未可轻与也。(《医方考》)

    ***汪昂***

    治太阳中风,下利呕逆,表解者乃可攻之,其人漐漐汗出,头痛,心下痞硬,引胁下痛,干呕,短气,汗出,不恶寒,表解而里未和,邪热内蓄,有伏饮者(下利呕逆,里受邪也;汗出不恶寒,表已解也;头痛痞硬引胁下痛,于呕短气,邪热内蓄而有伏饮也;此为水气上逆,呕逆头痛,与表证头痛稍别。周扬俊曰:此证与结胸颇同,故汤亦与陷胸相仿,表解后攻与结胸之戒不殊也)。

    此足太阳药也。芫花、大戟之辛苦以逐水饮;甘遂苦寒,能直达水气所结之处,以攻决为用;三药过峻,故用大枣之甘以缓之,益土所以胜水,使邪从二便而出也(十枣汤、小青龙汤主水气干呕;桂枝汤主太阳汗出干呕;姜附汤主少阴下利干呕;吴茱萸汤主厥阴吐涎沫干呕。王海藏曰:表有水用小青龙,里有水用十枣。或问十枣汤、桂枝去桂加茯苓白术汤,皆属饮家,俱有头痛项强之证,何也?张兼善曰:太阳经多血少气,病人表热微渴,恣饮水浆,为水多气弱,不能施化,本经血气,因而凝滞,致有头痛项强之患,不须攻表,但宜逐饮,饮尽则自安。杜壬曰:里未和者,盖痰与燥气壅于中焦,故头痛干呕、汗出短气,是痰膈也,非十枣不能除,但此汤不宜轻用,恐损人于倏忽)。(《医方集解》)

    ***柯琴***

    仲景利水之剂种种不同,此其最峻者也。凡水气为患,或喘或咳,或利或吐,或吐利而无汗,病一处而已。此则外走皮毛而汗出,内走咽喉而呕逆,下走肠胃而下利,水邪之泛滥

    者,既浩浩莫御矣,且头痛短气,心腹胁下皆痞硬满痛,是水邪尚留结于中,三焦升降之气,拒膈而难通也。表邪已罢,非汗散所宜;里邪充斥,又非渗泄之品所能治。非选利水之至锐者以直折之,中气不支,亡可立待矣。甘遂、芫花、大戟皆辛苦气寒,而秉性最毒,并举而任之,气同味合,相须相济,决渎而大下,一举而水患可乎矣。然邪之所凑,其气已虚,而毒药攻邪,脾胃必弱,使无健脾调胃之品主宰其间,邪气尽而元气亦随之尽。故选大枣肥者为君,预培脾土之虚,且制水势之横,又和诸药之毒。既不使邪气之盛而不制,又不使元气之虚而不支,此仲景立法之尽善也。(《伤寒附翼》)

    ***程应旄***

    顾下之一法,多为胃实而设,今邪在胸胁,较之于胃,高下不同。况胃实者,邪热燥干津液,肠胃中责其无水。今则邪液结聚,肠胃间责其多水。故荡涤肠胃之药俱无所用,唯取芫花之辛,甘遂、大戟之苦从高分下之,使沟渠经隧无处不达。而复用大枣十枚,以补土气,以杀毒势则破结,仍是和中不令其有伤于胃耳。(《伤寒论后条辨》)

    ***陈尧道***

    此汤与陷胸相仿,伤寒种种下法,咸为胃实而设,今证在胸胁而不在胃,则荡涤肠胃之药,无所取矣。故用芫花之辛以逐饮,甘遂、大戟之苦以泄水,并赖大枣之甘以运脾,助诸药祛水饮于胸胁之间,乃下剂中之变法 ......

您现在查看是摘要介绍页,详见DOC附件(30kb)